LogowanieRejestracjaKontaktPomoc
Szukaj osób
Logowanie
Ankiety
Sponsoring
Czat (15)
Nowe konto
Regulamin portalu


I. Założenia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.) Eroday ustala warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Eroday znajdującego się pod adresem internetowym eroday.pl zwany dalej Regulaminem.

2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Eroday Profili umożliwiających Użytkownikom wyszukiwanie innych Użytkowników, nawiązywanie między nimi kontaktów, jak również udostępnianie zasobów w celu umieszczania w nich przez Użytkowników swoich zdjęć oraz danych.


II. Definicje

1. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która poprzez przeprowadzenie procesu rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu uzyskały dostęp do portalu eroday.pl

2. Serwis - portal eroday.pl, umożliwiający Użytkownikom założenie własnego Profilu w eroday.pl, który pozwala na umieszczanie swoich zdjęć i danych oraz umożliwiający komunikację z innymi, zarejestrowanymi użytkownikami.

3. Administrator - podmiot zarządzający Serwisem, którym jest "ERODAY LLC" z siedzibą w Dubaju, przy Sheikh Zayed Road, w Emirates Office Tower t/18, P.O. Box 2591, Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwany dalej Administratorem lub Eroday.

4. Profil - prywatna strona użytkownika, na której ten może umieszczać swoje zdjęcia i dane, z którymi mogą zapoznać się inni użytkownicy.

5. Login - unikalna nazwa użytkownika w serwisie jaka została przez niego wybrana podczas procesu rejestracji w serwisie.

6. Hasło - ustanowiony w procesie rejestracji w serwisie przez użytkownika ciąg znaków, który wraz z loginem stanowią zestaw danych niezbędnych do uzyskania dostępu do serwisu.


III. Uczestnictwo

1. Aby móc korzystać z usług oferowanych przez serwis należy poprawnie przejść proces kilkuetapowy proces rejestracji obejmujący: uzupełnienie niezbędnych danych, wysłania wiadomości SMS o określonym koszcie oraz kliknięcia w odnośnik aktywacyjny wysyłany na podany przez osobę dokonującą rejestracji adres.

2. Poprzez realizacje procedury rejestracyjnej w serwisie prowadzącej do utworzenia profilu, użytkownik zapewnia i oświadcza iż:

a) zapoznał się z całą treścią regulaminu serwisu i akceptuje ją całkowicie i bez wyjątków.

b) treść regulaminu jest dla osoby dokonującej rejestracji całkowicie jasna i nie budzi żadnych wątpliwości.

c) będzie przestrzegał wszystkich postanowień regulaminu serwisu.

d) wszelkie podawane dane na profilu oraz zdjęcia i swój wizerunek składające się na całokształt profilu użytkownika przekazuje do serwisu dobrowolnie oraz wyraża zgodę na upublicznienie profilu przez serwis, czego rezultatem będzie możliwość dostępu do wspomnianych danych przez administratora, innych użytkowników serwisu oraz nieograniczona liczba użytkowników sieci internet.

e) użytkownik udostępniając dane osobowe, dane kontaktowe, zdjęcia i innego rodzaju informacje na łamach serwisu:

- oświadcza iż, posiada on prawa, uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby móc je publikować w serwisie i w żaden sposób nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich bądź instytucji oraz ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za działanie niezgodne z prawem

- zobowiązuje się w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań

3. Zdjęcia dodane przez użytkownika na jego profil muszą przedstawiać aktualny wizerunek osobisty użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości. Fotografia musi prezentować użytkownika, tak, aby możliwa była wyraźna identyfikacja. Niespełnienie tego wymogu daje prawo administratorowi do zablokowania profilu użytkownika.

4 Niedozwolone jest umieszczenie zdjęć, do którego nie ma się praw, słabej jakości, z adresami stron internetowych, zdjęć dzieci, cudzych zdjęć, jednakowych zdjęć, zdjęć nie przedstawiających żadnych osób, zdjęć grupowych, pornograficznych, obrażających uczucia religijne bądź mniejszości, a także ukazujące przemoc i namawiające do popełnienia przestępstwa - niespełnienie tego wymogu spowoduje brak akceptacji zdjęcia, a w uzasadnionych przypadkach natychmiastowe zablokowanie profilu użytkownika.


IV. Korzystanie z serwisu

1. Rejestracja konta i akceptacja regulaminu jest automatycznym zawarciem umowy z administratorem, w której użytkownik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora oraz osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu bądź utrudnianiu dostępu do profili innych

użytkowników, d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora, użytkowników i osób trzecich,

e) informowania administratora o wszelkich przejawach naruszeń regulaminu serwisu oraz obowiązujących przepisów prawa wśród użytkowników


V. Ograniczenia

1. Mając na uwadze dobro użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.);

b) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

c) reklamowanie prostytucji;

d) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

e) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

f) naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

g) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę administratora lub osób trzecich;

h) publikowanie na łamach serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

i) publikowanie w ogólnodostępnych dla użytkowników miejscach serwisu danych kontaktowych takich jak numer telefonu, numery komunikatorów czy adresy e-mailowe;

j) publikowanie w ogólnodostępnych dla użytkowników miejscach serwisu odnośników do innych stron internetowych.


VI. Płatności

1. Rejestracja w serwisie jest płatna. Cena w kwocie netto oraz brutto podana jest w bezpośrednim pobliżu danych, potrzebnych do wykonania płatności. Wyjątkiem są promocje, których szczegółowe ceny mogą być umieszczone w niniejszym regulaminie lub dodatkowym regulaminie promocji.

2. Po rejestracji, podstawowy zakres usług jest bezpłatny, w którego zakres wchodzi:

a) edycja własnego profilu pozwalająca na uzupełninie możliwych do uzupełnienia na profilu informacji,

b) dodawanie oraz usuwanie zdjęć z własnego profilu, a także nadawanie im statusu zdjęć prywatnych,

c) czytanie wiadomości wysyłanych do użytkownika przez innych użytkowników za pośrednictwem serwisu,

d) możliwość wykupienia dodatkowo płatnych, dostępnych, opcji i funkcji serwisu.

3. Wszystkie odpłatne usługi w serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację.

4. Koszt rejestracji w serwisie oraz koszt Usług dostępnych w dziale Płatności i w dziale Edycja profilu dostępnym po rejestracji poza promocją wynosi 25 zł (30,75 zł brutto).

5. Każdy kod otrzymany w procesie wysyłania wiadomości SMS odpowiedniej treści i na odpowiedni numer, które są podane przy usługach serwisu wymagających opłaty jest jednorazowy.

6. Dostępne Usługi w dziale Płatności, dostępnym po rejestracji po jednorazowej aktywacji, zostają aktywne bezterminowo, pod warunkiem zalogowania się na Profil przez Użytkownika przynajmniej jeden raz co 30 dni. W przypadku braku takiego zalogowania Eroday zastrzega sobie prawo do wyłączenia opłaconych usług.
Nie dotyczy to jednak Usługi "Wiadomości", która po aktywacji, pozostanie aktywna przez 30 dni.

7. Administrator w przypadku płatności SMS nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez użytkownika treści SMS-a, lub wybranie błędnego numeru na jaki należy wysłać wiadomość SMS.

8. W przypadku gdy użytkownik nie zaloguje się na swoje konto w portalu Eroday przez okres dłuższy niż 60 dni, wykupione usługi użytkownika zostaną anulowane bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać na adres email: kontakt@eroday.pl

10. Płatności SMS obsługiwane są przez cashbill.pl

11. Usługa płatności SMS dostępna jest w sieciach: T-MOBILE, ORANGE, PLUS, PLAY oraz HEYAH.


VII. Promocje

1. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia promocji oferowanych przez serwis usług bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.

2. Informacja dostępna podczas rejestracji i dostępna w dziale Płatności brzmiąca Promocyjny koszt SMS: 2 zł (2,46 brutto) odnosi się do promocji organizowanej dla osób dokonujących rejestracji nowego profilu w serwisie oraz wykupujących usługi w dziale Płatności, dostępnym po rejestracji w serwisie. Aby wziąć udział w promocji należy wysłać na adres e-mail: kontakt@eroday.pl propozycję krótkiego sloganu (tj. nie dłuższego niż 40 znaków) opisującego działalność serwisu. Osoba wysyłająca slogan oświadcza iż:

a) jest autorem sloganu lub posiada on prawa, uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby móc je udostępnić,

b) przekazuje prawa intelektualne do wysłanego sloganu dla administratora,

c) w pełni zezwala na wykorzystywanie sloganu przez administratora na łamach serwisu oraz w działaniach marketingowych, promujących serwis.

3. Administrator zastrzega sobie również prawo do nie objęcia promocją dowolnych sloganów.

4. Osobom, których slogany zostaną zaakceptowane przez Administratora zostanie udostępniony drogą e-mail specjalny numer telefonu, na który należy wysłać wiadomość SMS w celu otrzymania kodu zwrotnego. Koszt wysłania wiadomości SMS na numer promocyjny wynosi 2 zł (2,46 brutto).


VIII. Polityka prywatności

1. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności oraz Regulamin.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników naszego serwisu, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów albo w celu ochrony praw właściciela.

4. Polityka Ochrony Prywatności: jako administrator danych osobowych serwisu szanujemy sferę prywatną swoich użytkowników i traktujemy je jako poufne, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Zbieranie danych osobowych:

a) podawanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne i ma ono wstępnie miejsce podczas procesu rejestracyjnego (zakładanie konta w serwisie), gdzie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię, adres e-mail, płeć oraz datę urodzenia i miejsce zamieszkania.

b) niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty na stronie Eroday.pl np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

c) użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz dysponowania możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby uniknąć powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną takiej decyzji jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

d) w przypadkach wyszczególnionych przez przepisy prawa, serwis może również udostępnić część danych osobowych użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale tylko i wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który ubiega się o udostępnienie takowych danych musi udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Serwis może także udostępnić przechowywane dane osobowe na życzenie lub za zgodą użytkownika lub też na wyraźne żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Wiadomości elektroniczne skierowane do serwisu są archiwizowane i mogą w niektórych sytuacjach być wykorzystane dla celów dowodowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych:

a) przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu dokonania rejestracji, a tym samym umożliwienia przyszłemu użytkownikowi serwisu dostępu do niego.

b) dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronach serwisu, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych.

c) administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.), a także informacje komercyjne, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej.

6. Cookies (Ciasteczka):

a) niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

b) dokonując odpowiednich zmian w ustawieniu komputera użytkownika istnieje możliwość wykasowania lub zablokowania umieszczania plików typu cookies. Dokonanie którejś z tych operacji, może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych możliwości oferowanych przez serwis.


IX. Odpowiedzialność

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług; nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałaby ona utratę danych na profilach użytkowników.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do tworzenia oraz operowania profili fikcyjnych użytkowników w celach promocyjnych.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników, a w szczególności za: autentyczność informacji i danych oraz zdjęć podawanych i udostępnianych przez użytkowników.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z regulaminem serwisu lub w inny sposób naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku osób trzecich. Odpowiedzialność w tym względzie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował to zdjęcie lub wizerunek osoby.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże profili" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z serwisu i umieszczenie ich w innych serwisach.

7. Administrator nie odpowiada za podanie przez użytkownika podczas procesu rejestracji błędnych danych uniemożliwiających poprawne ukończenie rejestracji. Dotyczy to m.in. podania błędnego adresu e-mail oraz wysłania SMS-a aktywacyjnego pod błędny numer lub o błędnej treści.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych administratora.


X. Postanowienia końcowe

1. Profil może być usunięty przez administratora, gdy użytkownik narusza postanowienia regulaminu. Ponadto profil może być usunięty w przypadku:

a) braku zalogowania do serwisu przez okres 12 miesięcy;

b) braku wpisania minimalnej ilości danych w procesie rejestracji;

c) odmowy akceptacji zmiany regulaminu;

d) gdy użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury serwisu.

2. Wszystkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zalogowanie po zmianie regulaminu oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści regulaminu przez użytkownika.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

4. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.eroday.pl/regulamin

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.SzukajLogowanieRejestracjaCzatAnkietySponsoringMapa profiliPomocKontaktEroday.pl © 2007-2022     Polityka Prywatności